Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for produktet, der bliver solgt på www.LetRegnskab.dk (herefter kaldet “Hjemmesiden”) af LetRegnskab ApS (herefter kaldet “Virksomheden”), som brugere heraf (herefter kaldet “Brugere”) måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder, dog gælder afsnit 7 – Behandling af personoplysninger – alene for erhvervskunder, som vi er databehandler for.

2. Produktet

Produktet, der bliver solgt fra Hjemmesiden (herefter “Produkt”), er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar. Brugeren kan dog altid ved henvendelse til Virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er eksklusivt moms. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og MasterCard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Hvis Brugeren jævnligt benytter sig af Virksomhedens produkt, og derfor har indgået aftale med Virksomheden om at indgå i Virksomhedens faktureringsordning, vil Brugerne blive faktureret pr. hele kalendermåned. Brugeren vil senest den 8. i måneden blive faktureret for den seneste måneds forbrug af produkter på Virksomhedens hjemmeside. Betalingsfristen vil være 8 dage netto.
Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at spærre brugerkontoen, såfremt Virksomheden ikke har modtaget indbetalingen indenfor 3 arbejdsdage fra betalingsrykker nr. 1 og i øvrigt forfølge sit krav.

4. Levering

For nærmere information herom henvises til Almindelige leveringsbetingelser for LetRegnskab.dk.

5. Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produktets indhold, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Brugeren måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produktet.

6. Reklamation og mangler

Alle Brugere er berettiget til fuld returret, hvis et Produkt ikke måtte leve op til deres forventninger.

7. Behandling af personoplysninger

For behandling af Brugerens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko at anvende underleverandører, der også behandler Brugerens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Brugeren, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Brugeren har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Brugerens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Brugeren måtte give Virksomheden.

Hvis Brugeren ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Brugerens personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Virksomheden har ret til at anonymisere Brugerens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

8. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

9. Oplysning om klagemuligheder

En klage over Produktet købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning.

10. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produktet eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis der er nogen spørgsmål, er Brugeren altid velkommen til at kontakte os på Support@LetRegnskab.dk

 

Almindelige leveringsbetingelser for LetRegnskab.dk ApS

1. Generelt

1.1. LetRegnskab.dk ApS har CVR nr. 30004671 og er beliggende C.F. Richs Vej 99 D, st., 2000 Frederiksberg (herefter ”Virksomheden”). Virksomheden ejer og driver Internetportalen LetRegnskab.dk. Kontaktinfo er tlf. 43 330 330 eller en af de på hjemmesiden www.letregnskab.dk anførte mailadresser.

1.2. Ved benyttelse af Virksomhedens produkter, accepteres nedenstående vilkår. Virksomheden kan til enhver tid ændre vilkårene.

1.3. Alder. Aftaler om levering af serviceydelser til unge under 18 år kan kun indgås af forældre eller andre, der kan handle på den unges vegne.

2. Anvendelse

2.1. Anvendelse. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til brugeren af LetRegnskab.dk (herefter ”Kunden”).

2.2. Erhverv. Det er forudsat, at Kunden er erhvervsdrivende og anvender LetRegnskab.dk i denne egenskab. Lovgivningens regler om forbrugerbeskyttelse, herunder i Lov 2013-12-17, nr. 1457 om forbrugeraftaler finder således ikke anvendelse.

3. Aftalegrundlag

3.1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”).

3.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

4. Serviceydelser

4.1. Standard. De tjenesteydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, lever op til sædvanlig, god faglig standard.

4.2. Kundens medvirken. Kunden er selv ansvarlig for levering af korrekte oplysninger jf. pkt. 5.1. Såfremt Kunden ikke har leveret nødvendige eller korrekte informationer vil slutproduktet for Kunden fremstå indholdsmæssigt ufuldstændigt eller ukorrekt uden at dette kan tilskrives Virksomheden.

4.3. Lovgivning og standarder. Virksomheden er kun ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder og kan anvendes til konkrete formål, hvis Kunden nøje har fulgt de instruktioner, som gives i forbindelse med ved anvendelse af LetRegnskab.dk. Hvis Kunden er i tvivl, bør Kunden kontakte Virksomheden eller egen rådgiver herom.

5. Bestilling og levering

5.1. Bestilling. Bestilling af Virksomhedens ydelser foregår via Letregnskab.dk. Når et CVR-nr. er oprettet på Virksomhedens server, modtager Kunden en skabelon til udfyldelse med nødvendige oplysninger.

5.2. Accept af betingelser. Når udfyldelsen er færdig, skal kunden uploade skabelonen. Inden dette sker, får Kunden forevist en knap med anmodning om accept Betingelserne med mulighed for at klikke disse frem og gennemlæse. Accepterer kunden betingelserne på LetRegnskab.dk er disse endegyldigt vedtaget mellem parterne.

5.3. Ordrebekræftelse. Efter upload af skabelonen modtager Kunden levering i form af en e-mail sendt direkte til den af Kunden indtastede mailadresse med en pakke af filer til brug for kundens egen færdiggørelse af årsregnskabet.

6. Priser og fakturering

6.1. Priser og fakturering. For Årsafslutnings-programmet faktureres månedsvis i h.t. gældende prisliste per aktiverede klient/CVR-nr. Efter aktivering af klient/CVR-nr. kan der frit genereres årsrapport for pågældende klient/CVR-nr.

6.2. Betalingsbetingelser fremgår af Virksomhedens Handelsbetingelser under Pris og Betaling.

6.3. Benytter Kunden e-signatur til at underskrive digitale dokumenter, er der i prisen indregnet 1 stk. underskrift pr. regnskab. I fald der benyttes flere underskrifter afregner Virksomheden 19 kr. pr. underskrift.

6.4. Pris for dataudskrift i h.t. pkt. 12.2 fastsættes individuelt af Virksomheden og afhænger bl.a. af datamængde m.m.

7. Ændringer og modifikationer

7.1. Virksomheden frigiver med mellemrum nye versioner af programmet, og forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.

7.2. Virksomheden må endvidere for at opnå den bedst mulige service periodisk udbygge og/eller udskifte teknisk anlæg og software mv. I den forbindelse har Virksomheden ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid.

8. Kundens ansvar

8.1. Undersøgelsespligt. Kunden skal undersøge den modtagne filpakke grundigt ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påtale, skal dette hurtigst muligt meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden inden 14 dage efter modtagelse, kan den ikke senere gøres gældende.

8.2. Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredjemands uautoriserede indtrængen, hvis der fra Kundens side forekommer en sikkerhedsbrist.

9. Fortrydelsesret

9.1. Ingen fortrydelsesret. Kunden accepterer ikke at have nogen fortrydelsesret. Dels fordi Kunden er erhvervsdrivende, hvorfor forbrugeraftaleloven ikke er gældende. Dels fordi Virksomhedens ydelse er af digitalt indhold og ikke leveres på et fysisk medium. Og endelig fordi udførelsen er påbegyndt med Kundens forudgående samtykke i og anerkendelse af, at Kunden ikke har fortrydelsesret jf. disse Betingelser.

10. Tekniske Fejl

10.1. I tilfælde af tekniske problemer med det til denne ydelse anvendte tekniske udstyr, f.eks. ved strømsvigt eller andre unormale forhold som Virksomheden har ansvar for – vil en reparation blive udført hurtigst muligt. Ved anvendelse af applikationen påtager Virksomheden sig intet ansvar for forsinkelser, fejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, linjer, installationer mv. henhørende under telefonselskaber og internetudbydere.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1. Virksomhedens ansvar. Virksomheden påtager sig intet ansvar for de data, som Kunden indtaster i systemet. Virksomheden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer.

11.2. Årsregnskabets indhold. Virksomheden er ikke ansvarlig for det endeligt udarbejdede Årsregnskab uanset hvad Kunden måtte svare ved indtastning af data i skabelonen. Det er til enhver tid Kunden selv, der er ansvarlig for årsregnskabet endelige indhold.

11.3. Driftsstabilitet. Virksomheden ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for Virksomhedens påvirkningsområde. Virksomheden er ej heller ansvarlig for kortvarige nedbrud af systemet, uanset om forholdes måtte skulle skyldes Virksomheden.

11.4. Indirekte tab. Virksomheden er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til den leverede serviceydelse, ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af forventet besparelse, goodwill, eller lignende.

11.5. Force majeure. Virksomheden er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridig-heder.

11.6. Afgrænsning af tab. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt kan Virksomhedens eventuelle erstatningsansvar aldrig overstige det beløb, som Kunden har betalt for serviceydelsen.

12. Immaterielle rettigheder

12.1. Ejendomsret til LetRegnskab.dk. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der forefindes og anvendes i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser og alt materiale, der forefindes på LetRegn-skab.dk, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

12.2. Ejendomsret til data. Kunden ejer sine egne data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål inden abonnementet ophører. Hvis abonnementet ophører som følge af misligholdelse kan kunden mod betaling til Virksomheden få sine data udleveret. Anmodning om dette skal senest fremsættes 6 måneder efter at adgangen til systemet er lukket. Efter denne tidsfrist vil data blive slettet.

13. Persondatapolitik

13.1. Databeskyttelse. Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger (med senere ændringer).

13.2. Behandling af oplysninger. Virksomheden benytter alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte serviceydelser, ordrebekræftelse, betalingsopkrævning og lignende samt til interne statistiske formål i anonym form. Oplysningerne overdrages ikke til tredjemand.

13.3. Cookies. Virksomheden anvender cookies, blandt andet for at sikre, at Kunder kun får vist eventuelle popups én gang og bliver genkendt ved login. Virksomheden har ikke adgang til cookies, og disse bliver ikke på nogen måde brugt til at indsamle andre oplysninger fra brugerne.

13.4. Serverlogs. På LetRegnskab.dk analyserer Virksomheden jævnligt serverens logs, som en del af arbejdet med at forbedre materialet på hjemmesiden. Disse logs indeholder bl.a. IP-adresser, men er ellers ikke personligt identificerbare, og Virksomheden gør ikke noget forsøg på at linke dem til brugerne af siden.

14. Fortrolighed

14.1. Fortrolighed. Virksomheden har tavshedspligt om alle informationer, den kommer i besiddelse af om Kunden. Virksomheden skal sikre at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes. Alle Virksomhedens medarbejdere har derfor underskrevet en klausul om tavshedspligt. En sådan tavshedspligt følger også af markedsføringsloven m.m. Endvidere er de serviceydelser, som Virksomheden leverer, undtaget fra offentlighedslovens regler om aktindsigt.

14.2. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

14.3. Forbud mod kopiering. Kunden må ikke på utilbørlig måde videregive eller genanvende et årsregnskab genereret via LetRegnskab.dk således at andre eller Kunden selv således bliver i stand til at kopiere dette.

15. Ophør

15.1. Opsigelse af abonnement sker ved henvendelse til Virksomheden på en af de på hjemmesiden www.LetRegnskab.dk anførte mailadresser. Opsigelse skal senest ske en måned før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Ellers træder en ny periode automatisk i kraft.

15.2. Virksomheden kan opsige med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved kundens væsentlig misligholdelse af disse vilkår, konkurs eller insolvens.

16. Gældende lov og værneting

16.1. Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

16.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved Retten på Frederiksberg som første instans.