Vilkår for anvendelse af LetRegnskab.dk
Ved benyttelse af LetRegnskab.dk services og produkter, accepteres nedenstående vilkår. LetRegnskab.dk kan til enhver tid ændre følgende vilkår.

Priser og fakturering
Licenspriser opkræves efter gældende listepris pr. klient pr. indkomstår. Listeprisen pristalsreguleres hvert år gældende for alle aftaler fra den 1. juli. Træder i kraft 1. juli 2018.

Afregning sker via dankort ved køb af licenser. Såfremt kunden ikke har dankort kontakt Letregnskab.dk på 43 330 330 for fakturering. Licenser tilskrives konto ved modtaget betaling.

Til storkunder faktureres månedligt for dannede ark pr. klient pr. indkomstår.

For storkunder er betalingsbetingelser 8 dage netto fra fakturadato. Betales fakturaen ikke rettidigt sendes der en rykkerskrivelse.
Såfremt fakturaen fortsat ikke betales inden 3 arbejdsdage efter rykkerskrivelsen, vil adgangen til kundens masterkontoen på Let-Regnskab.dk blive spærret og sædvanlige opkrævningsprocedure iværksættes.

Driftsstabilitet
LetRegnskab.dk  er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for LetRegnskab.dk påvirkningsområde. LetRegnskab.dk ApS er ej heller ansvarlig for kortvarige nedbrud af systemet, uanset om forholdes måtte skulle skyldes LetRegnskab.dk. LetRegnskab.dk må for at opnå den bedst mulige service periodisk udbygge og/eller udskifte teknisk anlæg og software mv. I den forbindelse har Let-Regnskab.dk ret til, efter rimeligt varsel, at foretage kortvarige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført udenfor normal kontortid.

Ejendomsret til produktet og applikationen
Produktet, applikationen og alt materiale, der forefindes på LetRegnskab.dk ApS webside er ophavsretligt beskyttet og tilhører alene LetRegnskab.dk ApS.

Ejendomsret til data
Kunden ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse, er det kundens ansvar at udskrive data til arkivformål inden abonnementet ophører. Hvis abonnementet ophører som følge af misligholdelse kan kunden mod betaling til LetRegnskab.dk få sine data udleveret. Anmodning om dette skal senest fremsættes 6 måneder efter at adgangen til systemet er lukket. Efter denne tidsfrist vil data blive slettet.

Ændringer i produktet/applikationen
LetRegnskab.dk frigiver med mellemrum nye versioner af programmet, og forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer til applikationen.

Tekniske fejl
I tilfælde af tekniske problemer med det til denne ydelse anvendte tekniske udstyr, f.eks. ved strømsvigt eller andre unormale forhold som LetRegnskab.dk har ansvar for – vil en reparation blive udført hurtigst muligt. Ved anvendelse af applikationen påtager LetRegnskab.dk sig intet ansvar for forsinkelser, fejl eller mangler som følge af svigt eller fejl på ADSL-forbindelser, linier, installationer mv. henhørende under telefonselskaber og internet udbydere.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredjemands uautoriserede indtrængen, hvis der fra kundens side forekommer en sikkerhedsbrist.

LetRegnskab.dk´ ansvar
LetRegnskab.dk påtager sig intet ansvar for de data, som kunden indtaster i systemet. LetRegnskab.dk er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne, men er ikke ansvarlig for de fejl, som der kan være i de til rådighed stillede systemer. LetRegnskab.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill. LetRegnskab.dk er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvorunder hører ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade.
LetRegnskab´s samlede erstatningspligt i et kalenderår uanset årsag (herunder uagtsomhed), som måtte opstå i forbindelse med abonnementaftaler, er begrænset til den samlede betaling for anvendelse af LetRegnskab.dk i løbet af det pågældende år.

Databeskyttelse
Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger (med senere ændringer).

Tavshedspligt
LetRegnskab.dk har tavshedspligt om alle informationer, LetRegnskab.dk måtte komme i besiddelse af om kunden. LetRegnskab.dk skal sikre at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes.

Tvister
Enhver uenighed eller tvist, der udspringer af aftalen, anlægges ved Retten på Frederiksberg.

Cookies på LetRegnskab.dk
LetRegnskab.dk anvender cookies, blandt andet være for at sikre, at brugere kun får vist eventuelle popups én gang og bliver genkendt ved login. Disse cookies bliver på ingen måder brugt til at indsamle andre oplysninger fra brugerne! Vi har ikke adgang til disse cookies.

Serverlogs på LetRegnskab.dk
På LetRegnskab.dk analyserer vi jævnligt serverens logs, som en del af arbejdet med at forbedre materialet på hjemmesiden. Disse logs indeholder bl.a. IP-adresser, men er ellers ikke personligt identificerbare, og vi gør ikke noget forsøg på at linke dem til brugerne af siden.